Begrepp & Definitioner

Verksamhetsinformation och allmän handling

Definitionen av verksamhetsinformation ligger väldigt nära den definition av handlingsbegreppet (”records”) som förekommer i den internationella dokumenthanteringsstandarden (SS-ISO 15489-2016). Den är tillämpbar utan reservationer i företag och privata organisationer och har även stora beröringspunkter med ”allmän handling” hos svenska myndigheter.

 

En viktig skillnad är dock att det verksamhetsrekvisit som beskrivs i ISO 30300 – den processuella anknytningen – inte är lika starkt när det gäller allmän handling. Här gäller istället de formella rekvisit som beskrivs i 2 kap TF och som i första hand avser att säkra allmänhetens tillgång till myndigheternas handlingar.

Definitionen av verksamhetsinformation enligt ISO 30300 och allmän handling enligt TF kap 2 innebär att den del av myndighetens handlingar som (ännu) ej är allmänna ändå kan vara verksamhetsinformation – dvs tillkomna som ett led i verksamheten – men att en del av myndighetens allmänna handlingar ej är verksamhetsinformation – dvs de har emottagits och kanske registrerats trots att de saknar all anknytning till verksamheten.