KLASSA 2.1

Begrepp och metod      Klassificeringsschema

Klassa utarbetades inom ramen för ett projekt hos Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor som inleddes år 2012. Arbetet genomfördes av undertecknad med stöd av en särskild referensgrupp.

Den första versionen med tillhörande metodbeskrivning publicerades senhösten 2013. Lösningen har därefter diskuterats i olika miljöer, främst på Samrådsgruppens web-forum, men ett ordnat och systematiserat remissförfarande har tyvärr inte kunnat genomföras. Många kommuner och landsting har valt att använda Klassa som utgångspunkt för sitt lokala arbete, men många har valt att gå egna vägar.
Efter fem år har många erfarenheter hunnit samlas och under 2017 har undertecknad i samarbete med konsulten Rundström Konsult AB gjort en översyn som baseras på dessa. Resultatet är den Klassa 2.0 som nu presenteras.
Ej heller denna version av Klassa kommer att kunna existera utan förändringar. Det är tvärtom vår förhoppning att Klassa kan fortsätta att utvecklas genom kontinuerlig feedback från pågående implementeringsarbeten.
Vi hoppas att den beskrivning av kommunernas verksamheter och processer som ges kan ha verksamhetsnytta även för andra kategorier än dokumentstrateger och arkivarier.

Informationssäkerheten har under senare år utvecklats till en central fråga för hela informationsförvaltningen. Som många uppmärksammat har SKL utvecklat ett metodkomplex för säkerhetsklassning som kallas ”Klassa”. Samrådsgruppen har tagit initiativ till diskussioner med SKL:s ledning med målet att kunna förena informations-Klassa med informationssäkerhets-Klassa till ett gemensamt instrument för processkartläggning, värdering, säkerhetsklassning och klassificering.

Sundsvall, mars 2018
Tom Sahlén