”Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor”

Boken Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor utgavs av Näringslivets arkivråd i oktober 2016. Den vänder sig till alla som arbetar med verksamhetens informationstillgångar – företagsledning, arkivarier, registratorer, informationssäkerhetsansvariga, systemförvaltare och arkitekter.

Boken behandlar digital informationsförvaltning i ett brett perspektiv som inleds med en historik över industrialismens pappersbaserade dokumentproduktion.

Vidare behandlas teoretiska ramverk, modeller för verksamhetsanalys, processkartläggning och klassificering samt standarder för informationssäkerhet och metadata.

Det digitala arbetsfältet betyder också att nya yrkesgrupper möts i användandet av informationsteknik. Inte minst är det viktigt att kunna föra en dialog med olika specialister – informationssäkerhetsansvariga, verksamhets- och IT-arkitekter, systemförvaltare. I boken beskrivs hur ett ökat samarbete mellan dessa funktioner och roller kan bidra till en god informationsförvaltning.

Boken är indelad i fyra avsnitt: Tradition och uppbrott, Den nya informationsförvaltningen, Instrument för informationsförvaltare samt Informationsförvaltningens huvudfunktioner vilket för läsaren möjliggör fördjupning i enskilda delar.

 

Begreppet informationsförvaltning sammanfattas i sex huvudfunktioner

  • Dokumentation
  • Registratur
  • Dokumenthantering & systemförvaltning
  • Migrering av verksamhetsinformation
  • Arkivförvaltning
  • Ledning

Dessa beskrivs ingående i egna kapitel som innehåller den praktiska hanteringen av respektive funktion. Varje kapitel avslutas med en checklista.

Boken kan beställas via www.nla.nu.