Tom Sahlén – CV

Konsult, informationsförvaltning

De flesta av mina uppdrag handlar om att utveckla en bra informationsförvaltning (records management) – implementering av lagkrav och standarder, policys och andra styrdokument, organisering, struktur och processer, värdering och klassning av information, dokumentationsplanering, dokumentformat och krav på e-arkiv. Jag tillämpar många års erfarenhet av verksamhetsanalys och processkartläggning, mestadels i kommunala miljöer. Min arbetsfilosofi sammanfaller med ändamålet med ISO 30300, Ledningssystem för verksamhetsinformation – en standardiserad informationsförvaltning som verktyg inte bara för god dokumenthantering utan också för bra (affärs)verksamhet i e-samhället.

Arkiv som kulturarv
Informationsförvaltningen innefattar både löpande dokumenthantering och arkiv. En viktig del av arkivverksamheten är arkiv som en del av kulturarvet. Mina erfarenheter inom detta område kommer från tiden som arkivchef i Sundsvalls kommun 1978-2010, ledamot av styrelsen för Föreningsarkivet Västernorrland 1978-2018 samt utvecklingen av en webbplatsen Sundsvallsminnen.
Sedan 2015 delar jag även ansvaret för Ulvö museum, vars webbplats och databas ger en omfattande tillgång till bakomliggande arkiv.

Anställningar

Sahlén Arkivkonsult AB januari 2012 –    
Arbetande ägare

Uppdrag (urval):
Wahlstedt Sageryd Financial Services AB 2007-2010  Processkarta och dokumentationsplan.
Statens pensionsverk och Bolagsverket 2011-2012. Klassificeringsstruktur enligt RAFS 2008:4.
Landstinget Västernorrland och Timrå kommun 2011. Översyn av hela informationsförvaltningen.
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor 2012-2013.  Klassificeringssystem för kommuner och landsting.
Mittuniversitetet/Cedif 2014-2015. Strategi för myndigheternas digitala informationsförvaltning.
Region Gävleborg 2016-2017. Strategi för utveckling av informationsförvaltningen.

Arkivchef, Sundsvalls kommun 1978 – 2010

Övergripande ledning och styrning av dokumenthantering och arkiv.
Internkonsult i dokumentationsfrågor (dokumentationsplaner).
Huvudansvar för kommunens centralarkiv och Medelpadsarkiv.
Huvudansvar för den historiska webbportalen Sundsvallsminnen.

Arkivamanuens/assistent Riksarkivet 1977 – 1978

  Arkivutredare, Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting

Utbildning

Umeå universitet

Ekonomisk historia, statsvetenskap, nationalekonomi och litteraturhistoria

Stockholms universitet

Arkivkunskap 1975

Projekt (urval)

KLASSA – klassificeringssystem för kommuner, landsting och regioner 2012 – 2018
Strategisk plattform för digital informationsförvaltning 2015
Sundsvallsminnen 2000
Bildens hus 1995
Medelpadsarkiv 1986

Publikationer

Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor
Näringslivets arkivråd 2016.

Det globala minnet. Nedslag i den internationella arkivhistorien.
Stockholm Riksarkivet 2012.
Medförfattare, kapitel om USA och Australien.

Dokumentstyrning i processorienterade organisationer.
Näringslivets arkivråd 2005.
Medförfattare.

Om ABM.
ABM-resurs 2005. 
Medförfattare

Dokumenthantering i företag och organisationer.
Näringslivets arkivråd 2000.
Medförfattare.

Den goda visionen, Om kontorsinformationssystem i offentlig miljö.
Kommentus 1992. Medförfattare.

Sundsvalls historia
Sundsvalls kommun 1987.
Medförfattare, kapitel om stadsförvaltningen och dess verksamheter 1863-1985.